บุคลากร


           นายสุริยา  มณีเนตร
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
กศม.บริหารการศึกษา


   
ครูกฤษฎา  บุญเงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศม.บริหารการศึกษา

 ครูบุญช่วย วงษ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.พละศึกษา


  ครูนิเวศน์  บุญเพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.เทคโนโลยีทางการศึกษา
                          ครูกมลวรรณ  ไสยาสย์
ครูชำนาญการพิเศษ
กศม.หลักสูตรและการสอน

                    ครูประชิต  กลิ่นสุคนธ์
                  ครูชำนาญการพิเศษ
                   คบ.ประถมศึกษา


                 
                             
                     ครูสุวรรณนี  ปิ่นมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
กศบ.ประถมศึกษา

                      ครูเยาวรัตน์  คุณมั่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
กศม.ประถมศึกษาครูกุหลาบ  สิมาชัย
ครูชำนาญการ
กศม.เทคโนโลยีทางการศึกษา