บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

นายสุริยา มณีเนตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

กศม.บริหารการศึกษา

นางบุษกร สันถวชาติ

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเยาวรัตน์ มะลิทอง

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญานันตภัทร์ วัฒนะวราห์

ครูผู้ช่วย

นางนิธินันท์ นิยม

ครูอัตราจ้าง

นายวิชัย ด่านขุนทด

ครูอัตราจ้าง

นายทศพร ชื่นใจ

ครูอัตราจ้าง

นายสมหมาย สิมิงาม

ช่างไม้ ชั้น 4

นางรัตนา ปัดทุม

ครูธุรการโรงเรียน